Abrahadabra.pl

Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z USŁUGI serwisu AbrahadabraPL, USŁUGI SMS PREMIUM, USŁUGI rozmowy telefonicznej o podwyższonej opłacie, USŁUG przedpłaconych PreCall, USŁUGI dostarczania treści audio i wideo przez internet (zwanych dalej „Usługami” lub Usługą, kiedy chodzi o jedną usługę z wyżej wymienionych w rozdziale jej poświęconym).

Właścicielem serwisu AbrahadabraPL (zwanego dalej „Serwisem”) jest firma Piotr Gruszczyński z siedzibą w Warszawie, 03-910, Al. Waszyngtona 26/42 (dalej zwana „Właścicielem” lub „Organizatorem”).

Osoba korzystająca z Usług (dalej zwana „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

I. Usługa korzystania z Serwisu
 1. Serwis ma charakter ezoteryczny, informacyjny, promocyjny, a także społecznościowy. Promuje wiedzę i doradców, skupia ludzi o podobnych zainteresowaniach.
 2. Rejestracja i korzystanie z Serwisu są bezpłatne.
 3. Niektóre funkcjonalności Serwisu są dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych i mogą być odpłatne.
 4. Aby korzystać z Serwisu, należy być osobą pełnoletnią.
 5. Użytkownik zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępni swój login i hasło, a także zobowiązuje się zawiadomić natychmiast Właściciela o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą swojego hasła.
 6. Użytkownik może przeglądać materiały opublikowane w Serwisie, drukować je i kopiować do użytku domowego, porozumiewać się z innymi użytkownikami witryny.
 7. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku – kopiowanie, wprowadzanie zmian, publikowanie w innych serwisach www, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych i niekomercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub Właściciela.
 8. Użytkownik zapewnia, że do przesyłanych przez Niego do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiada prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą.
 9. Udostępniając w Serwisie ewentualne własne treści, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udziela Właścicielowi prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w tych materiałów w Internecie – w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła Właścicielowi korzyści materialne, dany Użytkownik zachowuje pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach.
 10. Użytkownik zgadza się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza Właściciela, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Użytkownika do witryny.
 11. Użytkownik zgadza się ponieść całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Jego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami.
 12. Użytkownik oświadcza, że jego aktywność w Serwisie nie będzie sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym Użytkownik nie będzie przesyłać do witryny (wykorzystując mechanizmy witryny) żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób, nie będzie naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym Użytkownik powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będzie zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych Użytkownikach, nie będzie naruszać zaufania do wydawcy i innych Użytkowników witryny i w związku z tym nie będzie dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będzie wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystania z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będzie przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będzie dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić Właściciela na roszczenia z powodu naruszenia prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
 13. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam, ani żadnych innych materiałów o treści reklamowej bez uprzedniej zgody Właściciela.
 14. Użytkownik zgadza się, aby administrator Serwisu miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego wpisu Użytkownika bez podania przyczyny.
 15. Aby zapewnić możliwość ochrony Właściciela i innych Użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Użytkownika przed innymi skutkami, Właściciel może w jakimkolwiek momencie zabronić Użytkownikowi dostępu do witryny bez podawania przyczyny.
 16. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych.
 17. Administrator Serwisu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w Serwisie publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 18. Użytkownik akceptuje w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani Właściciel, ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny.
 19. W Serwisie mogą być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm. Ani Właściciel, ani administrator, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze (linki).

II. Usługa SMS PREMIUM
 1. Usługa jest oferowana na terenie całego świata w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej, zarówno w systemie prepaid (na kartę), jak i postpaid (abonamentowym). Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
 4. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest posiadanie przez niego telefonu komórkowego wyposażonego w aktywną kartę SIM w sieci jednego z polskich operatorów, umożliwiających wysyłanie SMSów i SMSów Premium, jak również odbieranie SMSów (w tym SMS-ów z numerów Premium Rate). Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu w zakresie umożliwiającym mu korzystanie Usługi.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Organizatorem Usługi jest Właściciel. Tym samym Użytkownik zawiera umowę dotyczącą wykonania Usługi z Organizatorem i może skorzystać z wszelkich przewidzianych prawem uprawnień konsumenckich.
 7. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wysłania przez Użytkownika SMSa pod numer podany w Regulaminie.
 8. Wysyłając SMSa Użytkownik wyraża zgodę na zrealizowanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z uwagi na treść art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ spełnianie świadczenia rozpocznie się za wyraźną zgodą Użytkownika (wskazaną powyżej) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 10. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia jest dobrowolne. Ze względu na naturę Usług świadczonych na żądanie Użytkownika, w przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Organizator może świadczyć Usługę po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia.
 11. Organizator nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Organizator, a więc na stronie internetowej https://www.abrahadabra.pl/regulamin. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora.
 12. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
 13. Usługa polega na wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS pod wskazany numer o podwyższonej opłacie z określonym prefiksem w treści wiadomości i zadaniu pytania lub pytań doradcom ezoterycznym, którzy postarają się na nie odpowiedzieć. Użytkownik otrzymuje w odpowiedzi wiadomość SMS o treści rozrywkowej.
 14. Aby skorzystać z Usługi, należy wysłać wiadomość SMS pod numer 7336 lub 75550 (numer podany przy profilu danego doradcy) o treści AHA[numer doradcy Abrahadabra realizującego Usługę – podany również przy jego profilu].Pytanie do doradcy Serwisu – np. „AHA21.Treść pytania” lub wysłać wiadomość pod numer 7336 o treści TV.Pytanie do osoby prowadzącej program – np. „TV.Treść pytania”, bądź o treści RADIO.Pytanie do osoby prowadzącej audycję – np. „RADIO.Treść pytania”. Każda wysłana przez Użytkownika wiadomość powinna zawsze zawierać prefiks AHA[nr doradcy], RADIO lub TV, niezależnie od tego, czy jest to pierwsza wysłana wiadomość, czy kolejna.
 15. Usługa jest płatna. Numery, pod które Użytkownik może wysyłać wiadomości w ramach Usługi posiadają różne stawki za jedną wysłaną wiadomość tekstową. Numery oraz stawki prezentowane są w Serwisie przy profilach doradców oraz na głównej stronie Serwisu. Wysłanie wiadomości premium składającej się z nie więcej niż 67 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne) pod numer 7336 kosztuje 3,69zł z VAT. Wysłanie wiadomości premium składającej się z nie więcej niż 67 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne) pod numer 75550 kosztuje 6,15zł z VAT. Opłaty pobierane są przez Operatorów poprzez dodanie opłaty na fakturze za zakup usług telekomunikacyjnych danego operatora telefonii komórkowej (w przypadku abonenta postpaid) lub poprzez odliczenie należnej kwoty od środków zgromadzonych na koncie abonenta (w przypadku abonenta prepaid).
 16. Każdy doradca posiada przypisany jeden numer prefiksu – AHA[nr] i określony numer, pod który należy wysłać wiadomość.
 17. Wysłanie jednego SMSa Premium i otrzymanie na niego odpowiedzi kończy korzystanie z Usługi. Użytkownik może skorzystać z Usługi nieograniczoną liczbę razy.
 18. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, w szczególności braku prefiksu w wiadomości (AHA[nr doradcy], TV, RADIO), pomyłki polegającej na zamianie numeru SMS, pod który należy wysłać wiadomość do określonego doradcy, Organizator, w miarę możliwości technicznych, postara się przypisać wiadomość – jeśli ją otrzymał od operatora sieci – do odpowiedniego, bądź – w przypadku braku takiej możliwości – innego doradcy, lub – jeśli wiadomość jest nieczytelna – wyśle zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
 19. Użytkownik, wysyłając wiadomość SMS, dokonuje wyboru profilu (tematyki) SMSowej rozmowy oraz tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (numeru telefonu). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności.
 20. Jeśli dany doradca realizujący Usługę jest dostępny (zalogowany do systemu), a tym samym ma możliwość szybkiej odpowiedzi na wiadomość SMS wysłaną pod numer 7336 lub 75550 o treści AHA[nr doradcy].Pytanie do doradcy Serwisu, przy jego profilu widnieje odpowiednia informacja.
 21. Organizator postara się, by Usługa została zrealizowana możliwie jak najszybciej. Jeśli – z przyczyn od Organizatora niezależnych – doradca, który został przez Użytkownika wybrany do zrealizowania Usługi, nie mógł jej wykonać w możliwie krótkim czasie, Usługa zostanie zrealizowana przez innego doradcę posiadającego swój profil w Serwisie. Dzieje się tak w wypadku, kiedy doradca, który został przez Użytkownika wybrany, nie jest w stanie z rożnych przyczyn zrealizować Usługi w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości SMS.
 22. Pytania wysłane pod numer 7336 o treści TV.Pytanie do osoby prowadzącej program lub RADIO.Pytanie do osoby prowadzącej audycję trafiają do prowadzących programy audio/wideo. Doradca odpowiada na nie podczas programu, bądź – jeśli zabraknie czasu antenowego albo nie pozwolą na to możliwości techniczne (awarie łącz lub sprzętu) – odpowiedź na pytanie zostanie udzielona poza programem lub podczas kolejnego programu prowadzącego.
 23. W trakcie czatu SMS Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności. Do danych identyfikujących Użytkownika ma dostęp tylko Organizator usługi, nie ma takiego dostępu doradca.
 24. W Usłudze można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych. Dostarczanie przez Użytkowników do Usługi treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 25. Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, niezbędnych do rzetelnego wykonania Usługi, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy podania takich informacji. W wypadku podawania danych dotyczących osób trzecich, które to dane są niezbędne do rzetelnego zrealizowania Usługi, Użytkownik powinien podać dane Organizatorowi w formie, która wyklucza zidentyfikowanie osoby trzeciej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 26. Niepodanie danych osobowych, o które prosi doradca, może skutkować niepełnym wykonaniem Usługi. Użytkownik jest o tym poinformowany i akceptuje to.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.
 28. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. Mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 5 godzin miesięcznie, przerwy w dostępie do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, Organizator dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 29. Jeśli z jakichś przyczyn Usługa nie zostanie wykonana i Użytkownik nie otrzyma odpowiedzi na pytanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora (przejdź do danych kontaktowych). Użytkownik nie powinien wykonywać w takim przypadku połączenia na numer PREMIUM, ani wysyłać kolejnych wiadomości SMS na numer Organizatora.
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść wiadomości wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
  3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  4. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy SMS,
  5. błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy SMS, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatora telefonii komórkowej,
  6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych,
  7. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
 31. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia SMSa z odpowiedzią w ramach Usługi w terminie oraz brak zgodności Usługi z Umową. Jeżeli Usługa nie została dostarczona w terminie, Użytkownik ma prawo wezwania do jej dostarczenia w trybie reklamacji. Jeżeli Organizator nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Użytkownikiem terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Użytkownik może odstąpić bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli Organizator oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi lub Użytkownik i Organizator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Organizator nie dostarczył jej w tym terminie.
 32. W przypadku świadczenia Usługi w sposób niezgodny z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, poprzez złożenie reklamacji. Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli zgodnie z odpowiedzią Organizatora na złożone żądanie, doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów: Organizator nie doprowadzi Usługi do zgodności z Umową zgodnie z żądaniem złożonym przez Użytkownika, brak zgodności z Umową nadal występuje, mimo że Organizator próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową stosownie do złożonego żądania, brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od Umowy, z oświadczenia Organizatora złożonego w odpowiedzi na żądanie wyraźnie wynika, że Usługa nie zostanie doprowadzona do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
 33. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.

III. Usługa telefoniczna o podwyższonej opłacie
 1. Usługa jest oferowana na terenie całego świata w sieciach polskich operatorów telefonii, zarówno w systemie prepaid (na kartę), jak i postpaid (abonamentowym). Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
 3. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Organizatorem Usługi jest Właściciel. Użytkownik zawiera umowę dotyczącą wykonania Usługi z Organizatorem i może skorzystać z wszelkich przewidzianych prawem uprawnień konsumenckich.
 5. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii stacjonarnej, bądź operatora telefonii komórkowej.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Organizator, a więc na stronie internetowej: https://www.abrahadabra.pl/regulamin. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora.
 8. Zawarcie Umowy następuje z chwilą rozpoczęcia rozmowy telefonicznej w ramach Usługi.
 9. Rozpoczynając rozmowę telefoniczną Użytkownik wyraża zgodę na zrealizowanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z uwagi na treść art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ spełnianie świadczenia rozpocznie się za wyraźną zgodą Użytkownika (wskazaną powyżej) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 11. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia jest dobrowolne. Ze względu na naturę Usług świadczonych na żądanie Użytkownika, w przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Organizator może świadczyć Usługę po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia.
 12. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest posiadanie przez niego telefonu w sieci jednego z polskich operatorów, umożliwiających wykonywanie połączeń na numery premium (o podwyższonej opłacie). Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie Usługi.
 13. Aby skorzystać z Usługi, należy zadzwonić pod wskazany w witrynie przy profilu doradcy numer telefonu premium.
 14. Usługa polega na zadaniu przez Użytkownika pytania lub pytań doradcom ezoterycznym, którzy postarają się na nie odpowiedzieć w trakcie połączenia o podwyższonej opłacie zainicjowanego przez Użytkownika.
 15. W Usłudze można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych. Dostarczanie przez Użytkowników do Usługi treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 16. Numery, pod które Użytkownik może zadzwonić w ramach Usługi posiadają różne stawki za minutę połączenia – w zależności od numeru. Numery oraz stawki prezentowane są w Serwisie przy profilach doradców oraz na głównej stronie Serwisu. Minuta połączenia z numerem 708508xxx kosztuje 3,69zł z VAT, minuta połączenia z numerem 708608xxx kosztuje 4,26zł z VAT, minuta połączenia z numerem 708708xxx kosztuje 4,92zł z VAT. Opłaty pobierane są przez Operatorów poprzez dodanie opłaty na fakturze za zakup usług telekomunikacyjnych danego Operatora (w przypadku abonenta postpaid) lub poprzez odliczenie należnej kwoty od środków zgromadzonych na koncie abonenta (w przypadku abonenta prepaid).
 17. Każdy doradca posiada przypisany jeden numer telefonu.
 18. Jeśli dany doradca jest dostępny (zalogowany do systemu), przy jego profilu widnieje odpowiednia informacja.
 19. Jeśli nie można połączyć się z wybranym numerem o podwyższonej opłacie, oznacza to, że dany doradca jest aktualnie niedostępny, linia jest zajęta lub występuje inny czynnik uniemożliwiający kontakt.
 20. Czas oczekiwania na połączenie, liczony od momentu wybrania numeru do momentu połączenia się z danym doradcą, jest bezpłatny. Kiedy Użytkownik wykonuje połączenie na numer o podwyższonej opłacie i połączy się z usługą automatyczną, taką jak np. poczta głosowa, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora. W takim wypadku Użytkownik nie powinien wykonywać dalszych połączeń na numer o podwyższonej opłacie należący do Operatora, a Operator podejmie natychmiastowe kroki w celu rozwiązania problemu. Koszty takich połączeń zostaną zwrócone Użytkownikowi do 14 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, jednak Operator zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów za maksymalnie 3 połączenia, jeśli nie został uprzednio poinformowany przez Użytkownika o fakcie łączenia się z usługą automatyczną.
 21. Użytkownikowi zostaje naliczona opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 22. Po nawiązaniu połączenia Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy z osobą odpowiadającą na pytania o charakterze ezoterycznym.
 23. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Wykonując połączenie Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (numeru telefonu). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności. Do danych identyfikujących Użytkownika ma dostęp tylko Organizator usługi, nie ma takiego dostępu doradca.
 24. Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, niezbędnych do rzetelnego wykonania Usługi, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy podania takich informacji. W wypadku podawania podczas rozmowy danych dotyczących osób trzecich, które to dane są niezbędne do rzetelnego zrealizowania Usługi, Użytkownik powinien podać dane Organizatorowi w formie, która wyklucza zidentyfikowanie osoby trzeciej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 25. Niepodanie danych osobowych, o które prosi doradca, może skutkować niepełnym wykonaniem Usługi. Użytkownik jest o tym poinformowany i akceptuje to.
 26. Po 30 minutach rozmowy Organizator przerywa automatycznie połączenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwość dalszego korzystania z Usługi możliwa jest po ponownym wybraniu numeru.
 27. Usługa może zostać przerwana, kiedy Użytkownik przekroczy limit kwoty PREMIUM narzucony, zgodnie z przepisami prawa, przez operatora stacjonarnego bądź komórkowego Użytkownika. Możliwość dalszego korzystania z Usługi możliwa jest po podniesieniu limitu PREMIUM na numerze Użytkownika u jego operatora stacjonarnego bądź komórkowego.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.
 29. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. Mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 5 godzin miesięcznie, przerwy w dostępie do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych i/lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, Organizator dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 30. Jeśli z jakichś przyczyn Usługa nie zostanie wykonana i Użytkownik nie połączy się z doradcą, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora (przejdź do danych kontaktowych). Użytkownik nie powinien wykonywać w takim przypadku kolejnego połączenia na numer PREMIUM należący do Organizatora.
 31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść rozmów prowadzonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
  3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  4. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy,
  5. błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatora telefonii komórkowej,
  6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych,
  7. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
 32. W przypadku świadczenia Usługi w sposób niezgodny z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, poprzez złożenie reklamacji. Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli zgodnie z odpowiedzią Organizatora na złożone żądanie, doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów: Organizator nie doprowadzi Usługi do zgodności z Umową zgodnie z żądaniem złożonym przez Użytkownika, brak zgodności z Umową nadal występuje, mimo że Organizator próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową stosownie do złożonego żądania, brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od Umowy, z oświadczenia Organizatora złożonego w odpowiedzi na żądanie wyraźnie wynika, że Usługa nie zostanie doprowadzona do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
 33. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.

IV. Usługa przedpłacona PreCall
 1. Usługa jest oferowana na terenie całego świata w sieciach polskich i zagranicznych operatorów telefonii. Usługa dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
 3. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Organizatorem Usługi jest Właściciel. Użytkownik zawiera umowę dotyczącą wykonania Usługi z Organizatorem i może skorzystać z wszelkich przewidzianych prawem uprawnień konsumenckich.
 5. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii stacjonarnej, bądź operatora telefonii komórkowej.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Organizator, a więc na stronie internetowej: https://www.abrahadabra.pl/regulamin. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora.
 8. Zawarcie Umowy następuje z chwilą rozpoczęcia rozmowy telefonicznej w ramach Usługi.
 9. Rozpoczynając rozmowę telefoniczną Użytkownik wyraża zgodę na zrealizowanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z uwagi na treść art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ spełnianie świadczenia rozpocznie się za wyraźną zgodą Użytkownika (wskazaną powyżej) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 11. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia jest dobrowolne. Ze względu na naturę Usług świadczonych „na żądanie” Użytkownika, w przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Organizator może świadczyć Usługę po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia.
 12. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest posiadanie przez niego telefonu komórkowego lub stacjonarnego w sieci jednego z operatorów, umożliwiających wykonywanie połączeń na polskie numery stacjonarne. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie Usługi.
 13. Organizatorem Usługi jest Właściciel. Tym samym Użytkownik zawiera umowę dotyczącą wykonania Usługi z Organizatorem i może skorzystać z wszelkich przewidzianych prawem uprawnień konsumenckich.
 14. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 15. Usługa polega na zadaniu przez Użytkownika pytania lub pytań doradcom ezoterycznym, którzy postarają się na nie odpowiedzieć w trakcie zainicjowanego przez Użytkownika połączenia telefonicznego.
 16. Każdy doradca posiada przypisany jeden numer telefonu stacjonarnego z wybraną stawką za minutę rozmowy w usłudze PreCall. Informacje te są dostępne na stronie głównej Serwisu, a także na stronach profilowych poszczególnych doradców.
 17. Aby skorzystać z Usługi, należy dokonać jej zakupu w sklepie internetowym Serwisu.
 18. Zamówienia przyjmowane są przez strony Serwisu. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 19. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane.
 20. Po złożeniu przez Użytkownika skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie na wskazany przez siebie adres email.
 21. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto Organizatora. Płatność może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (TPay, PayPal), za pomocą karty PaySafeCard lub bezpośrednio przelewem na konto bankowe.
 22. Po wykupieniu usługi Użytkownik otrzymuje ośmiocyfrowy unikalny PIN, który jest potrzebny, by połączyć się z numerami PreCall doradców. Po każdorazowym wybraniu numeru PreCall, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego PINu.
 23. Użytkownik otrzymuje numer PIN na adres email, który podał w formularzu zakupu lub formularzu rejestracji konta. Numer PIN dostępny jest dodatkowo dla Użytkownika zarejestrowanego po zalogowaniu w sekcji A≈Konto.
 24. Po zalogowaniu w sekcji A≈Konto widnieje także kwota, która jest wartością definiującą stopień wykonania usługi PreCall. Organizator nie przetrzymuje żadnych środków Użytkownika, nie jest też operatorem telefonii. Użytkownik wykupuje dostęp do usługi polegającej na możliwości rozmawiania przez telefon z doradcami AbrahadabraPL za określoną opłatą.

 25. Numer PIN Użytkownika zarejestrowanego, po wykupieniu kolejnych usług PreCall, nie zmienia się. Numer PIN Użytkownika niezarejestrowanego jest inny dla każdej transakcji. Użytkownik oświadcza, że będzie chronił swój numer PIN przed osobami trzecimi.
 26. W razie podejrzenia użycia PINu przez osoby niepowołane, Użytkownik niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Organizatora, który podejmie stosowne kroki, by zapobiec nadużyciom.
 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe Użytkownika powstałe w wyniku umyślnego lub nieumyślnego podania swojego PINu do usługi PreCall osobom trzecim.
 28. Po wykonanym połączeniu wykupiona przez Użytkownika kwota pomniejszana jest o opłatę za to połączenie. Stanowi ona iloczyn czasu połączenia, liczonego od momentu podjęcia rozmowy z doradcą, i stawki podanej przy profilu danego doradcy. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę połączenia.
 29. Jeśli środki z wykupionej przez Użytkownika kwoty skończą się, aktualna rozmowa zostanie przerwana. By ją kontynuować, Użytkownik powinien wykupić kolejną usługę PreCall. O niskim stanie środków Użytkownik informowany jest poprzez sygnał dźwiękowy w słuchawce telefonu.
 30. By połączyć się z danym doradcą w ramach usługi PreCall, Użytkownik powinien mieć na swoim koncie środki pozwalające na przeprowadzenie rozmowy o długości minimum 3 minuty.
 31. Organizator oświadcza, że nie ma limitu czasowego, w którym Użytkownik może zrealizować usługę PreCall. Użytkownik ma także prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi, bądź rozpocząć korzystanie z niej na nowo, dzwoniąc na dowolne numery PreCall, do wielu doradców Serwisu.
 32. Koszt całkowitej rozmowy Użytkownika z doradcą, od momentu wybrania numeru PreCall do zakończenia połączenia, może zostać powiększony o kwotę należną operatorowi Użytkownika za wykonywanie połączeń na polskie numery stacjonarne. Organizator nie ma wiedzy dotyczącej cennika operatora, z którego usług korzysta Użytkownik, ani nie ma wpływu na tenże cennik. Z chwilą wykupienia usługi PreCall Użytkownik potwierdza, że jest tego świadomy.
 33. Jeśli dany doradca jest dostępny (zalogowany do systemu), przy jego profilu widnieje odpowiednia informacja.
 34. Jeśli nie można połączyć się z wybranym numerem PreCall, oznacza to, że dany doradca jest aktualnie niedostępny, linia jest zajęta lub występuje inny czynnik uniemożliwiający kontakt. W takim wypadku Użytkownik może zostać obciążony kosztami połączenia z polskim numerem stacjonarnym przez swojego operatora, zgodnie z cennikiem tegoż operatora. Organizator nie ma wiedzy dotyczącej cennika operatora, z którego usług korzysta Użytkownik. Użytkownik oświadcza więc, że nie będzie żądał od Organizatora zwrotu kosztów takiego połączenia ani odszkodowania w żadnej innej formie.
 35. Wykupując usługę PreCall Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych identyfikujących, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Dokonując transakcji Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności. Do danych identyfikujących Użytkownika ma dostęp tylko Organizator usługi, nie ma takiego dostępu doradca.
 36. Podczas rozmowy Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, niezbędnych do rzetelnego wykonania Usługi, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy podania takich informacji. W wypadku podawania podczas rozmowy danych dotyczących osób trzecich, które to dane są niezbędne do rzetelnego zrealizowania Usługi, Użytkownik powinien podać dane Organizatorowi w formie, która wyklucza zidentyfikowanie osoby trzeciej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 37. Niepodanie danych osobowych, o które prosi doradca, może skutkować niepełnym wykonaniem Usługi. Użytkownik jest o tym poinformowany i akceptuje to.
 38. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.
 39. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść rozmów prowadzonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
  3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  4. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy,
  5. błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatora telefonii komórkowej,
  6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych,
  7. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
 41. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.
 42. Użytkownik może wystawić opinię dotyczącą działania Usługi, nie ma jednak możliwości ocenienia doradcy. Opinię pisemną (komentarz) może wystawić tylko Użytkownik zarejestrowany – dodatkowa weryfikacja pochodzenia opinii pisemnej polega na porównaniu adresu email przypisanego ocenie z adresem email podanym podczas zakupu Usługi. Opinie bez komentarza, oceny Usługi w przedziale 1 – 5, weryfikowane są na podstawie adresu IP Użytkownika – weryfikacja pochodzenia opinii bez komentarza polega na porównaniu adresu IP przypisanego ocenie z adresem IP pozyskanym podczas zakupu Usługi. W przypadku, kiedy weryfikacja opinii pisemnej (z komentarzem) przebiegnie negatywnie, bądź też nie będzie możliwe przypisanie konkretnego numeru zamówienia do opinii (oceny) bez komentarza, opinia taka zostanie uznana za opinię od Użytkownika, który nie korzystał z Usługi i usunięta z Serwisu.
 43. Ewentualny zwrot środków z wykupionej przez Użytkownika kwoty w ramach usługi PreCall możliwy jest po zgłoszeniu tego faktu przez Użytkownika w ciągu 60 dni od momentu zakupienia Usługi. Jeżeli Użytkownik rozpoczął korzystanie z Usługi, środki, które wykorzystał, nie podlegają zwrotowi.
 44. Zwrot środków nastąpi kanałem, którym dokonana została płatność w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 45. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową. W przypadku świadczenia Usługi w sposób niezgodny z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową, poprzez złożenie reklamacji. Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli zgodnie z odpowiedzią Organizatora na złożone żądanie, doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów: Organizator nie doprowadzi Usługi do zgodności z Umową zgodnie z żądaniem złożonym przez Użytkownika, brak zgodności z Umową nadal występuje, mimo że Organizator próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Umową stosownie do złożonego żądania, brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od Umowy, z oświadczenia Organizatora złożonego w odpowiedzi na żądanie wyraźnie wynika, że Usługa nie zostanie doprowadzona do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.

V. Usługa dostarczania treści audio i wideo przez internet
 1. Programy audio/wideo realizowane przez AbrahadabraPL mają charakter informacyjny.
 2. Tematy poruszane podczas programów audio/wideo dotyczą głównie szeroko rozumianej ezoteryki.
 3. Usługa dostępu do treści audio/wideo jest bezpłatna.
 4. Treści audio i wideo dostarczane są Użytkownikowi poprzez serwisy Facebook, YouTube lub serwer radiowy Właściciela.
 5. W trakcie audycji prowadzonej na żywo, Użytkownik może zadzwonić na bezpłatny numer podany na stronach Serwisu i nawiązać rozmowę o charakterze ezoterycznym. Zachowanie Użytkownika, który dodzwonił się na antenę powinno być zgodne z normami kultury oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Na antenę można wykonać połączenie nie tylko z Polski, ale także z innych krajów. Dzwoniącym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii stacjonarnej, bądź operatora telefonii komórkowej. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym jest numer jego telefonu. Wykonując połączenie Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (numeru telefonu). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności. Dzwoniący może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, niezbędnych do rzetelnego wykonania usługi o charakterze ezoterycznym, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W wypadku podawania jakichkolwiek danych dotyczących jego samego lub osób trzecich na antenie, Użytkownik powinien podać je w formie, która wyklucza zidentyfikowanie jego lub osoby trzeciej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu telefonicznego osobie, która narusza postanowienia niniejszego punktu Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.
 6. W trakcie programu Użytkownik może wysłać wiadomość SMS PREMIUM pod numer 7336 o treści RADIO.Pytanie do osoby prowadzącej audycję lub TV.Pytanie do osoby prowadzącej program. W takim wypadku mają zastosowanie zapisy Regulaminu znajdujące się w sekcji II.
 7. Podczas programu na żywo Użytkownik może również wysłać prywatną wiadomość z pytaniem do strony Właściciela w serwisie społecznościowym Facebook. Właściciel nie gwarantuje, że odpowie na wszystkie pytania zadane tym kanałem kontaktu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności.
 8. Prowadzący, a także Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za:

  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  2. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Właściciela,
  3. treść rozmów prowadzonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi
 9. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.

VI. Reklamacje, postanowienia końcowe Regulaminu oraz zmiany w Regulaminie
 1. Reklamacje dotyczące wszystkich Usług można zgłaszać pisemnie poprzez wypełnienie formularza na stronie Dodaj zgłoszenie, mailowo na adres: reklamacje@abrahadabra.pl, a także telefonicznie (szczegóły w zakładce Kontakt). Reklamacje rozpatrywane są w okresie do 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia, przy czym Organizator stara się rozpatrywać wszystkie reklamacje niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby reklamującej, numer MSISDN wykorzystany do zamówienia Usługi, określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, w szczególności wskazanie momentu wystąpienia problemu dotyczącego Usługi.
 3. Jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, będzie to oznaczać, że jest ona uwzględniona.
 4. W ramach procedury reklamacyjnej w wypadku usług telekomunikacyjnych mają zastosowanie przepisy Prawa Telekomunikacyjnego (w szczególności Rozdział 3), w wypadku pozostałych usług – przepisy Ustawy o prawach konsumenta. W procedurze reklamacyjnej nie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego ze względu na charakter oferowanych Usług – sprzedaż Usług nie jest prowadzona w modelu B2B.
 5. W sprawach niedoprecyzowanych w Regulaminie będą stosowane następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (wraz późniejszymi zmianami),
  3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (wraz późniejszymi zmianami)

 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej przyczyny.
 7. Zmiana Regulaminu, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi z Umową może być dokonana w uzasadnionych przypadkach takich jak:

  1. zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu i konieczności dostosowania Regulaminu w celu zachowania jego zgodności z prawem,
  2. zmian wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów administracji publicznej,
  3. usprawnienie działania Usługi oraz obsługi Użytkownika,
  4. zmian związanych z bezpieczeństwem świadczenia Usługi,
  5. przeciwdziałanie nadużyciom związanym z korzystaniem z Usługi,
  6. zmian technologicznych i funkcjonalnych Usługi,
  7. zmiany w zakresie wprowadzania nowych, dodatkowych funkcji, opcji Usługi,
  8. zmian redakcyjnych związanych z koniecznością poprawy, usunięcia omyłek redakcyjnych, błędów,
  9. zmian o charakterze administracyjnym, w tym zmian danych identyfikujących lub kontaktowych.
 8. Publikacja nastąpi z 14-dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.
 9. W przypadku zmiany Regulaminu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie z Usług, Organizator poinformuje Użytkownika o tej zmianie i terminie jej dokonania z 14-dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2023