Abrahadabra.pl

Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z USŁUGI serwisu AbrahadabraPL, USŁUGI SMS PREMIUM, USŁUGI prowadzenia rozmowy telefonicznej o podwyższonej opłacie PREMIUM, USŁUG przedpłaconych PreCall, USŁUGI dostępu do sygnału radiowego i telewizyjnego poprzez sieć internet (zwanymi dalej w kolejnych rozdziałach “Usługami”).

Właścicielem portalu, stacji radiowej i TV (dalej zwanym “Właścicielem” lub “Organizatorem”) jest firma Piotr Gruszczyński [BidBeyond™] z siedzibą w Warszawie, 03-910, Al. Waszyngtona 26/42.

Osoba korzystająca z Usług (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

I. Usługa korzystania z portalu AbrahadabraPL
 1. Portal ma charakter ezoteryczny, informacyjny, promocyjny, a także społecznościowy. Promuje wiedzę i doradców, skupia ludzi o podobnych zainteresowaniach.
 2. Rejestracja i korzystanie z portalu są bezpłatne.
 3. Niektóre funkcjonalności portalu są dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych i mogą być odpłatne.
 4. Aby korzystać z portalu, należy być osobą pełnoletnią.
 5. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej “Użytkownikiem”) zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępni swój login i hasło, a także zobowiązuje się zawiadomić natychmiast Właściciela o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą swojego hasła.
 6. Użytkownik może przeglądać materiały opublikowane na portalu, drukować je i kopiować do użytku domowego, porozumiewać się z innymi użytkownikami witryny.
 7. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku – kopiowanie, wprowadzanie zmian, publikowanie w innych serwisach www, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych i niekomercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub Właściciela.
 8. Użytkownik zapewnia, że do przesyłanych przez Niego do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiada prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą.
 9. Udostępniając na portalu AbrahadabraPL własne treści, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udziela Właścicielowi prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w tych materiałów w Internecie – w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła Właścicielowi korzyści materialne, dany Użytkownik zachowuje pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach.
 10. Użytkownik zgadza się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza Właściciela, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Użytkownika do witryny.
 11. Użytkownik zgadza się ponieść całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Jego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami.
 12. Użytkownik oświadcza, że jego aktywność na portalu nie będzie sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym Użytkownik nie będzie przesyłać do witryny (wykorzystując mechanizmy witryny) żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób, nie będzie naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym Użytkownik powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będzie zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych Użytkownikach, nie będzie naruszać zaufania do wydawcy i innych Użytkowników witryny i w związku z tym nie będzie dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będzie wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystania z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będzie przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będzie dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić Właściciela na roszczenia z powodu naruszenia prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
 13. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam, ani żadnych innych materiałów o treści reklamowej bez uprzedniej zgody Właściciela.
 14. Użytkownik zgadza się, aby administrator portalu miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego wpisu Użytkownika bez podania przyczyny.
 15. Aby zapewnić możliwość ochrony Właściciela i innych Użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Użytkownika przed innymi skutkami, Właściciel może w jakimkolwiek momencie zabronić Użytkownikowi dostępu do witryny bez podawania przyczyny.
 16. Administrator portalu dołoży wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych.
 17. Administrator portalu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona na portalu publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 18. Użytkownik akceptuje w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani Właściciel, ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny.
 19. Na portalu mogą być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm. Ani Właściciel, ani administrator, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze (linki).

II. Usługa SMS PREMIUM
 1. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
 3. Organizatorem Usługi jest Właściciel.
 4. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
 5. Aby skorzystać z Usługi, należy wysłać wiadomość pod numer 7336 o treści RADIO.(pytanie do prowadzącego w danym dniu audycję w Radiu Abrahadabra) lub o treści AHA[nr doradcy Abrahadabra realizującego Usługę – nr podany na stronach serwisu AbrahadabraPL].(pytanie do doradcy)
 6. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator, w miarę możliwości technicznych, wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
 7. Użytkownik, wysyłając wiadomość SMS, dokonuje wyboru profilu (tematyki) SMSowej rozmowy oraz tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (numeru telefonu). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności.
 8. Usługa polega na zadaniu przez Użytkownika pytania kompetentnym doradcom, którzy postarają się na nie odpowiedzieć.
 9. Jeśli dany doradca realizujący Usługę jest dostępny (zalogowany do systemu), a tym samym ma możliwość szybkiej odpowiedzi na wiadomość SMS wysłanej pod numer 7336 o treści AHA[nr doradcy]., przy jego profilu widnieje odpowiednia informacja.
 10. Organizator postara się, by Usługa została zrealizowana możliwie jak najszybciej. Jeśli – z przyczyn od Organizatora niezależnych – doradca, który został przez Użytkownika wybrany do zrealizowania Usługi, nie mógł jej wykonać w możliwie krótkim czasie, Usługa zostanie zrealizowana przez innego doradcę posiadającego swój profil w witrynie AbrahadabraPL. Dzieje się tak w wypadku, kiedy doradca, który został przez Użytkownika wybrany, nie jest w stanie zrealizować Usugi w ciągu 72 godzin od momentu odebrania wiadomości SMS.
 11. Pytania wysłane pod numer 7336 o treści RADIO.[Treść] lub TV.[Treść] trafiają do prowadzących programy radiowe i telewizyjne. Doradca odpowiada na nie podczas programu, bądź – jeśli zabraknie czasu antenowego albo nie pozwolą na to możliwości techniczne (awarie łącz lub sprzętu) – odpowiedź na pytanie zostanie udzielona poza programem lub podczas kolejnego programu prowadzącego.
 12. W trakcie rozmowy SMS Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności. Do danych identyfikujących Użytkownika ma dostęp tylko Organizator usługi, nie ma takiego dostępu doradca.
 13. Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, niezbędnych do rzetelnego wykonania Usługi, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy podania takich informacji. W wypadku podawania danych dotyczących osób trzecich, które to dane są niezbędne do rzetelnego zrealizowania Usługi, Użytkownik powinien podać dane Organizatorowi w formie, która wyklucza zidentyfikowanie osoby trzeciej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 14. Niepodanie danych osobowych, o które prosi doradca, może skutkować niepełnym wykonaniem Usługi. Użytkownik jest o tym poinformowany i akceptuje to.
 15. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi, bądź rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.
 17. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 18. Jeśli z jakichś przyczyn Usługa nie zostanie wykonana i Użytkownik nie otrzyma odpowiedzi na pytanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora (przejdź do danych kontaktowych). Użytkownik nie powinien wykonywać w takim przypadku połączenia na numer PREMIUM, ani wysyłać kolejnych wiadomości SMS na numer Organizatora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść wiadomości wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego;
  3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;
  4. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy SMS;
  5. błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy SMS, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatora telefonii komórkowej;
  6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych;
  7. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora;
 20. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.

III. Usługa telefoniczna o podwyższonej opłacie
 1. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
 3. Organizatorem Usługi jest Właściciel.
 4. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii stacjonarnej, bądź operatora telefonii komórkowej.
 5. Aby skorzystać z Usługi, należy zadzwonić pod wskazany numer telefonu.
 6. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (w systemie prepaid i postpaid) oraz stacjonarnej. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 7. Numery, pod które Użytkownik może zadzwonić w ramach Usługi posiadają różne stawki za minutę połączenia – w zależności od numeru. Numery oraz stawki prezentowane są w witrynie AbrahadabraPL, także na jej podstronach.
 8. Każdy doradca posiada przypisany jeden numer telefonu.
 9. Usługa polega na zadaniu przez Użytkownika pytania kompetentnym doradcom, którzy postarają się na nie odpowiedzieć.
 10. Jeśli dany doradca jest dostępny (zalogowany do systemu), przy jego profilu widnieje odpowiednia informacja.
 11. Jeśli nie można połączyć się z wybranym numerem o podwyższonej opłacie, oznacza to, że dany doradca jest aktualnie niedostępny, linia jest zajęta lub występuje inny czynnik uniemożliwiający kontakt.
 12. Czas oczekiwania na połączenie, liczony od momentu wybrania numeru do momentu połączenia się z danym doradcą, jest bezpłatny. Kiedy Użytkownik wykonuje połączenie na numer o podwyższonej opłacie i połączy się z usługą automatyczną, taką jak np. poczta głosowa, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora. W takim wypadku Użytkownik nie powinien wykonywać dalszych połączeń na numer o podwyższonej opłacie należący do Operatora, a Operator podejmie natychmiastowe kroki w celu rozwiązania problemu. Koszty takich połączeń zostaną zwrócone Użytkownikowi do 14 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, jednak Operator zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów za maksymalnie 3 połączenia, jeśli nie został uprzednio poinformowany przez Użytkownika o fakcie łączenia się z usługą automatyczną.
 13. Użytkownikowi zostaje naliczona opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 14. Po nawiązaniu połączenia Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy z osobą odpowiadającą na pytania o charakterze ezoterycznym.
 15. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Wykonując połączenie Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (numeru telefonu). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności. Do danych identyfikujących Użytkownika ma dostęp tylko Organizator usługi, nie ma takiego dostępu doradca.
 16. Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, niezbędnych do rzetelnego wykonania Usługi, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy podania takich informacji. W wypadku podawania podczas rozmowy danych dotyczących osób trzecich, które to dane są niezbędne do rzetelnego zrealizowania Usługi, Użytkownik powinien podać dane Organizatorowi w formie, która wyklucza zidentyfikowanie osoby trzeciej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 17. Niepodanie danych osobowych, o które prosi doradca, może skutkować niepełnym wykonaniem Usługi. Użytkownik jest o tym poinformowany i akceptuje to.
 18. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi, bądź rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
 19. Po 30 minutach rozmowy Organizator przerywa automatycznie połączenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwość dalszego korzystania z Usługi możliwa jest po ponownym wybraniu numeru.
 20. Usługa może zostać przerwana, kiedy Użytkownik przekroczy limit kwoty PREMIUM narzucony, zgodnie z przepisami prawa, przez operatora stacjonarnego bądź komórkowego Użytkownika. Możliwość dalszego korzystania z Usługi możliwa jest po podniesieniu limitu PREMIUM na numerze Użytkownika u jego operatora stacjonarnego bądź komórkowego.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.
 22. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 23. Jeśli z jakichś przyczyn Usługa nie zostanie wykonana i Użytkownik nie połączy się z doradcą, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora (przejdź do danych kontaktowych). Użytkownik nie powinien wykonywać w takim przypadku kolejnego połączenia na numer PREMIUM należący do Organizatora.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść rozmów prowadzonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
  3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  4. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy,
  5. błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatora telefonii komórkowej,
  6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych,
  7. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora
 25. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.

IV. Usługa przedpłacona PreCall
 1. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także innych krajów, z których można wykonać połączenie telefoniczne na stacjonarny numer polski.
 2. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
 3. Organizatorem Usługi jest Właściciel.
 4. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 5. Usługa polega na otrzymaniu dostępu do możliwości kontaktowania się z doradcami AbrahadabraPL przez telefon.
 6. Aby skorzystać z Usługi, należy kupić i opłacić usługę PreCall w sklepie internetowym.
 7. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową AbrahadabraPL. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane.
 9. Po złożeniu przez Użytkownika skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie na wskazany przez siebie adres e-mail.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto Organizatora. Płatność może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (TPay, PayPal), za pomocą karty PaySafeCard lub bezpośrednio przelewem na konto bankowe.
 11. Po wykupieniu usługi Użytkownik otrzymuje ośmiocyfrowy unikalny PIN, który jest potrzebny, by połączyć się z numerami PreCall doradców. Po każdorazowym wybraniu numeru PreCall, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego PINu.
 12. Użytkownik otrzymuje numer PIN na adres email, który podał w formularzu zakupu lub formularzu rejestracji konta. Numer PIN dostępny jest dodatkowo dla Użytkownika zarejestrowanego po zalogowaniu w sekcji A≈Konto.
 13. Po zalogowaniu w sekcji A≈Konto widnieje także kwota, która jest tylko orientacyjną wartością definiującą stopień wykonania usługi PreCall. Organizator nie przetrzymuje żadnych środków Użytkownika, nie jest też operatorem telefonii. Użytkownik wykupuje dostęp do usługi polegającej na możliwości rozmawiania przez telefon z doradcami AbrahadabraPL za określoną opłatą.

 14. Numer PIN Użytkownika zarejestrowanego, po wykupieniu kolejnych usług PreCall, nie zmienia się. Numer PIN Użytkownika niezarejestrowanego jest inny dla każdej transakcji. Użytkownik oświadcza, że będzie chronił swój numer PIN przed osobami trzecimi.
 15. W razie podejrzenia użycia PINu przez osoby niepowołane, Użytkownik niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Organizatora, który podejmie stosowne kroki, by zapobiec nadużyciom.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe Użytkownika powstałe w wyniku umyślnego lub nieumyślnego podania swojego PINu do usługi PreCall osobom trzecim.
 17. Każdy doradca posiada przypisany jeden numer telefonu z wybraną stawką za minutę rozmowy w usłudze PreCall. Informacje te są dostępne na stronie głównej witryny AbrahadabraPL, a także na stronach profilowych poszczególnych doradców.
 18. Użytkownikowi zostaje naliczona opłata za każdą rozpoczętą sekundę połączenia.
 19. Po wykonanym połączeniu kwota na koncie Użytkownika, będąca wartością definiującą stopień wykonania usługi PreCall, pomniejszana jest o wartość, którą stanowi iloczyn czasu połączenia, liczonego od momentu podjęcia rozmowy z doradcą, i stawki danego doradcy za minutę połączenia PreCall.
 20. W momencie, kiedy środki na koncie Użytkownika, rozumiane jako stopień wykonania usługi PreCall, skończą się, aktualna rozmowa zostanie przerwana. By ją kontynuować, Użytkownik powinien wykupić kolejną usługę PreCall. O niskim stanie środków na koncie Użytkownik informowany jest poprzez sygnał dźwiękowy w słuchawce telefonu.
 21. Organizator oświadcza, że nie ma limitu czasowego, w którym Użytkownik może zrealizować usługę PreCall. Użytkownik ma także prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi, bądź rozpocząć korzystanie z niej na nowo, dzwoniąc na dowolne numery PreCall, do wielu doradców AbrahadabraPL.
 22. Koszt całkowitej rozmowy z doradcą, od momentu wybrania numeru PreCall do zakończenia połączenia, może zostać powiększony o kwotę należną operatorowi Użytkownika za wykonywanie połączeń na polskie numery stacjonarne. Organizator nie ma wiedzy dotyczącej cennika operatora, z którego usług korzysta Użytkownik, ani nie ma wpływu na tenże cennik. Z chwilą wykupienia usługi PreCall Użytkownik potwierdza, że jest tego świadomy.
 23. Usługa polega na zadaniu przez Użytkownika pytania kompetentnym doradcom, którzy postarają się na nie odpowiedzieć.
 24. Po nawiązaniu połączenia Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy z osobą odpowiadającą na pytania o charakterze ezoterycznym.
 25. Jeśli dany doradca jest dostępny (zalogowany do systemu), przy jego profilu widnieje odpowiednia informacja.
 26. Jeśli nie można połączyć się z wybranym numerem PreCall, oznacza to, że dany doradca jest aktualnie niedostępny, linia jest zajęta lub występuje inny czynnik uniemożliwiający kontakt. W takim wypadku Użytkownik może zostać obciążony kosztami połączenia z polskim numerem stacjonarnym przez swojego operatora, zgodnie z cennikiem tegoż operatora. Organizator nie ma wiedzy dotyczącej cennika operatora, z którego usług korzysta Użytkownik. Użytkownik oświadcza więc, że nie będzie żądał od Organizatora zwrotu kosztów takiego połączenia ani odszkodowania w żadnej innej formie.
 27. Wykupując usługę PreCall Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych identyfikujących, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Dokonując transakcji Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności. Do danych identyfikujących Użytkownika ma dostęp tylko Organizator usługi, nie ma takiego dostępu doradca.
 28. Podczas rozmowy Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, niezbędnych do rzetelnego wykonania Usługi, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy podania takich informacji. W wypadku podawania podczas rozmowy danych dotyczących osób trzecich, które to dane są niezbędne do rzetelnego zrealizowania Usługi, Użytkownik powinien podać dane Organizatorowi w formie, która wyklucza zidentyfikowanie osoby trzeciej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 29. Niepodanie danych osobowych, o które prosi doradca, może skutkować niepełnym wykonaniem Usług. Użytkownik jest o tym poinformowany i akceptuje to.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.
 31. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług.
 32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść rozmów prowadzonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
  3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  4. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy,
  5. błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatora telefonii komórkowej,
  6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych,
  7. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora
  8. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.
 33. Zwrot aktualnego salda usługi PreCall (prawo odstąpienia od umowy) możliwy jest po zgłoszeniu tego faktu przez Użytkownika w ciągu 14 dni od momentu zakupienia usługi lub po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Jeżeli Użytkownik rozpoczął korzystanie z usługi PreCall, środki, które wykorzystał, nie podlegają zwrotowi.
 34. Zwrot środków z salda usługi PreCall nastąpi kanałem, którym dokonana została płatność lub przelewem bankowym na konto Użytkownika w okresie 3 dni od momentu, kiedy uznana zostanie reklamacja lub zgłoszenie.

V. Usługa dostarczania sygnału radiowego i telewizyjnego przez internet
 1. Programy radiowe/TV realizowane przez AbrahadabraPL mają charakter informacyjny.
 2. Tematy poruszane podczas audycji dotyczą głównie szeroko rozumianej ezoteryki.
 3. Usługa dostępu do treści radiowych/TV jest bezpłatna.
 4. W trakcie audycji prowadzonej na żywo, Użytkownik może zadzwonić na bezpłatny numer podany na stronach serwisu AbrahadabraPL i nawiązać rozmowę o charakterze ezoterycznym. Zachowanie Użytkownika, który dodzwonił się na antenę powinno być zgodne z normami kultury oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Na antenę można wykonać połączenie nie tylko z Polski, ale także z innych krajów. Dzwoniącym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii stacjonarnej, bądź operatora telefonii komórkowej. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym jest numer jego telefonu. Wykonując połączenie Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (numeru telefonu). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności. Dzwoniący może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, data urodzenia, niezbędnych do rzetelnego wykonania usługi o charakterze ezoterycznym, chociaż nie jest do tego zobowiązany; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o takim charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W wypadku podawania jakichkolwiek danych dotyczących jego samego lub osób trzecich na antenie, Użytkownik powinien podać je w formie, która wyklucza zidentyfikowanie jego lub osoby trzeciej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu telefonicznego osobie, która narusza postanowienia niniejszego punktu Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.
 5. W trakcie programu Użytkownik może wysłać wiadomość SMS PREMIUM pod numer 7336 o treści RADIO.[Pytanie] lub TV.[Pytanie]. W takim wypadku mają zastosowanie zapisy Regulaminu znajdujące się w sekcji II.
 6. Podczas programu na żywo Użytkownik może również wysłać prywatną wiadomość z pytaniem do strony Właściciela na portalu społecznościowym Facebook. W pierwszej kolejności Właściciel udzieli odpowiedzi Użytkownikom, którzy są jednocześnie patronami Właściciela na portalu patronite.pl, przy czym o pierwszeństwie między takimi Użytkownikami decyduje czas otrzymania wiadomości. Właściciel nie gwarantuje, że odpowie na wszystkie pytania zadane tym kanałem kontaktu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej polityce ochrony prywatności.
 7. Prowadzący, a także Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za:

  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  2. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Właściciela,
  3. treść rozmów prowadzonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi
 8. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi (podczas audycji radiowych lub kontaktu telefonicznego z prowadzącym) nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.

VI. Reklamacje i zmiany w Regulaminie
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej przyczyny. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od chwili podania do wiadomości Użytkownikom Usługi poprzez zamieszczenie informacji na stronie AbrahadabraPL.
 2. Reklamacje dotyczące wszystkich Usług należy zgłaszać pisemnie poprzez wypełnienie formularza na stronie Dodaj zgłoszenie lub mailowo na adres: reklamacje@abrahadabra.pl. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od momentu otrzymania powiadomienia przez Organizatora, przy czym jest to termin maksymalny – Organizator stara się rozpatrywać wszystkie reklamacje niezwłocznie po ich otrzymaniu.